Cyklus dvanáctiletí se pomalu ale jistě uzavírá. Začal Krysou v roce 2008 a skončí Vepřem koncem roku 2019. Nacházíme se tak v období, kdy vládnou stále slabší a pasivnější energie. Díky tomu je pro nás vše stále těžší a více vyčerpávající. Pokud chceme v tomto posledním období dvanáctiletého cyklu něčeho dosáhnout, musíme tomu věnovat velmi mnoho energie, a to není dobře. Naše vyčerpání by mohlo být tak silné, že by nás mohlo oslabit na velmi dlouhou dobu. Navíc vyčerpání velmi dobře vnímáme (obvykle na podvědomé úrovni) jako ohrožení. A víme, že člověk reaguje na ohrožení pouze třemi možnými způsoby: bojem, útěkem, nebo hrou na „mrtvého brouka“.

 A takové bude i období, které nás čeká v roce 2018, kterému bude vládnout Zemitý Pes. Budou nám tedy vládnout energie Země a také Kovu, který přináší energie Psa. Pro energie Psa jsou charakteristické energie jangového Kovu, a to jsou energie velmi tvrdé, přísné a nekompromisní.

Energie Psa: řád, plánování a detaily
Základní energií Psa je ochrana řádu a pořádku. Právě nastavení pravidel a řádů nám pomůže jednoduše a bez vyčerpání dosahovat našich cílů v tomto roce. Bude tedy důležité věnovat se správnému nastavení a dodržování pravidel, řádů a pořádků. U energie Kovu platí jedno pravidlo: pravidla nebo boj. To znamená, že pokud nebudou pravidla dodržována, může docházet k nepříjemným konfliktům. Ty mohou být velmi tvrdé, a tedy i nebezpečné.

Ideální je, abyste si pro tento rok stanovili jasný a dobře definovaný cíl. Rozhodně využijte tzv. metodu SMART (Simple – jednoduchý, Measurable – měřitelný, Agreed – odsouhlasený, Realistic – realistický/dosažitelný, Timing – termín splnění). Stanovte si cíl, který je jednoduše pochopitelný. Musí být každému jasné, čeho chcete dosáhnout. Váš cíl nesmí vzbuzovat žádné pochybnosti, nejasnosti apod. Pokud cíl bude nejasný, bude vyvolávat nedorozumění a ty mohou v tomto roce vést ke zbytečným konfliktům. Nebezpečí tak může hrozit i ze vzájemného nepochopení .

Cíl také musíte umět změřit. Pokud chcete např. dosáhnout určité úrovně příjmu za celý rok, pak musíte uvést konkrétní sumu: do konce roku 2018 chci mít celkový příjem 400 tis. Kč. S cílem také musí všichni, kteří se na něm budou podílet, souhlasit. Další důležitou podmínkou při stanovení tohoto cíle je, aby byl opravdu realistický. Nesmíte mít uvnitř žádné pochybnosti o tom, že svého cíle umíte dosáhnout. A poslední podmínkou úspěšného cíle je časový údaj – DOKDY. Musíte si stanovit jasný termín, kdy má být cíle dosaženo. Pokud si takto stanovíte cíl na rok 2018, pak máte splněn první krok k jeho dosažení.

Druhý krok již plně využívá právě energií Kovu a Psa. Nastavíte si velmi detailní harmonogram všech aktivit, které musíte uskutečnit pro to, abyste svého cíle dosáhli. A protože Kov i Pes umí pracovat s detailem, využijte toho. Svůj plán sestavte opravdu pečlivě. Ideální je, když si stanovíte na každý měsíc tzv. „milníky“. To jsou jakési „mezicíle“, kterých musíte dosáhnout, abyste došli až ke svému finálnímu cíli. Pro milníky je ideální měsíční frekvence. Pak si připravte detailní denní plán na každý měsíc, který vám pomůže měsíční cíl splnit. Pokud splníte každý měsíční cíl, dostanete se automaticky ke svému celoročnímu cíli. To je síla řádu, to je síla Kovu a Psa.

Energie Kovu tzv. „rodí“ energii Vody (pořadí fází je tato: Dřevo – Oheň – Země – Kov – Voda). A energie Vody přináší plynutí, posun na cestě k cíli. Takže pokud pečlivě využijete energie Kovu, automaticky si tím vytváříte cestu k cíli. Je to podobné, jako když plánujete výlet do určitého místa. Musíte vědět, odkud vyjíždíte a také cíl, kam chcete dojet. A mezi místem startu a místem cíle je právě cesta. Tu určují body, kterými musíte projet, abyste se do cíle dostali. Pak jen stačí se držet na této cestě a cíl je zaručeně váš. Nemůžete totiž dojet jinam.
Energie Psa také přináší pevnost a odolnost. Ta upevňuje vůli. Pokud tedy máte vůli k tomu, abyste dosáhli svého ročního cíle, pak právě stanovením řádu a plánu vytvoříte pevnost Kovu a ten vás na vaší cestě udrží. Budete tak odolní proti vnějším vlivům, které se vás mohou z cesty snažit zradit. Právě Pes je ideální ochránce vašeho rozhodnutí dojít do cíle.

Jasná pravidla pro sebe i okolí
Pes je také ochránce pravidel a spravedlnosti. Je proto velmi důležité, abyste si před začátkem důležitých aktivit stanovili jasná pravidla pro sebe i své okolí. U pravidel platí dvě zásady:
• Pravidla se musí jasně stanovit (všichni jim musí rozumět).
• Pravidla musí být vyhlášena - pokud nikdo neví, že je nutné dodržovat pravidla, dodržovat se nebudou.
V praxi se to bude týkat všech možných smluv, navazování spolupráce, obchodních aktivit, pořizování nových věcí či majetků apod. Vše musí začít jasným stanovením pravidel, podmínek a zodpovědnosti. V případě, že budete tyto podmínky stanovovat, nezapomínejte také na sankce při nedodržení pravidel. Pes bude velmi pečlivě hlídat, abyste dostali to, co vaše jest. Když sankce nebudou jasně předem dané, budete mít problémy je později vymáhat.

Spravedlnost, obrana a ochrana
Spravedlnost bude dalším velkým tématem roku 2018. Její nedodržování bude vnímáno velmi silně a mohou se pro její obranu kumulovat i bojovné energie. Proto si na spravedlnost dejte opravdu velký pozor. Pokud byste někomu (třeba i nechtěně) ublížili, mohli byste se setkat s velmi tvrdou reakcí. Na druhou stranu se i u vás mohou posilovat energie ochrany spravedlnosti a budete možná mít tendence se postavit na obranu těch, proti kterým je postupováno nespravedlivě. Ve spojení se spravedlivostí byste právě v tomto roce mohli uspět s prosazení své spravedlnosti, pokud se vám tak nedařilo v minulých letech.

Pes také přináší energie obrany a ochrany. Je to ideální rok pro to, abyste si veškerý svůj majetek co nejlépe zabezpečili. Jde o různá pojištění, zabezpečení, bezpečností systémy, ale i o možná na první pohled banální věci jako jsou funkční zámky ve dveřích apod. Kov také patří k energii peněz. Proto je velmi důležité, abyste si své finance řádně zabezpečili. Zamezte jakýmkoliv možnostem ztráty. Ta by v tomto roce mohla být velmi bolestivá. Nenechávejte nic náhodě. Jak se říká: příležitost dělá zloděje. Proto se letos zaměřte na to, abyste žádnou takovou příležitost nevytvořili.

Využít energii Psa a tím tak posílit i tu svojí vlastní můžete různými rituály a tradičními přístupy. Pes obecně nemá rád velké „novoty“. Pokud tedy máte např. v rodině nějaké rituály, zvyklosti a tradice, pak je co nejvíce využívejte právě v tomto roce. Pomohou vám zpevnit vztahy, rodinu, ale např. i přátelství. Pravidelnost a opakování je to, co v roce 2018 bude dodávat velmi silnou energii. Využijte toho co nejvíce.

Loajalita a trvání
Energie Psa jsou velmi stálé a dlouhodobé. Co se v tomto roce začne, bude mít tendenci vytrvat. Proto je to vhodný rok pro začátek dlouhodobých aktivit. Může to být např. vhodný rok pro svatby, protože to mohou být manželství opravdu na celý život.
V roce Psa je také velmi důležitá loajalita. Snažte se ji co nejvíce podpořit a hlavně ukázat svým partnerům. Bude důležitá nejen v partnerském životě, ale také např. loajalita ke svým přátelům, zaměstnavateli apod. Loajalita by měla v roce Psa být dobře odměněna, takže se vám určitě vyplatí. Není to ale jen o tom, abyste vy byli loajální ke svým partnerům, ale také o tom, že byste i vy měli loajalitu vyžadovat od nich.

Zvláště v partnerských vztazích se snažte toho druhého nezradit. Jakákoliv neupřímnost, lež nebo podvod budou v tomto roce vnímány opravdu velmi negativně. Může to vést k nepříjemným konfliktům a v nejhorším případě i k rozchodům. Ty budou velmi těžké a bolavé. Snažte se tedy udělat vše pro to, abyste případné neshody řešili smírně a dohodou. Rozchod v roce Psa je velmi bolestivý a potrvá dlouho, než se s ním smíříte. Mohl by vás poznamenat na velmi dlouhou dobu a bránit vám tak v navázání nových vztahů. Pokud již opravdu není jiná možnost než rozchod, pak vše udělejte co možná nejcitlivěji. Snažte se svým partnerům neublížit a i přes vzájemné rozpory jim ukažte, že si jich i přesto vážíte a nechcete jim způsobit žádnou bolest. Čím jemnější rozchod bude, tím lépe ho oba zvládnete a nebude mít pro vás nepříjemné důsledky.

Energie Země
A jak do toho všeho zasáhne energie Země? Ta všemu dodá jistou umírněnost. Bude přinášet realistický pohled na svět. Pokud se tedy budete snažit o něco nereálného, pak s velkou pravděpodobností neuspějete. Snažte se tedy vycházet z reálné situace, na vše se dívejte realisticky a objektivně. Při hodnocení svých aktivit využívejte hlavně fakta, žádné domněnky či pocity. Země má ráda jistotu a stabilitu. Proto se nesnažte o něco revolučního, co by mohlo přinést zmatek a nestabilitu. Bylo by to pro vás velmi náročné a vyčerpávající. Navíc byste pravděpodobně narazili i na ostrý odpor.

Země také může zmírnit ostré zuby nabroušeného Psa. Ten by za jiných okolností mohl být opravdu i nebezpečný a při obraně pravidel by mohl bolestivě kousnout. Země však přináší i jistou empatii a schopnost vcítění se do potřeb jiných. Proto by Pes měl na vše pohlížet nejen svým pohledem, či pohledem striktních pravidel, ale také s ohledem na skutečnost a reálné možnosti v dané situaci. Tím by energie Země mohla snížit bojovnost a nebezpečnost rozlíceného Psa. Pes by se tak nemusel dávat do boje za každou cenu, ale mohl by před tím danou situaci realisticky posoudit.

Kromě energií Země a Psa (Kovu), bude v roce 2018 ještě vládnout energie tzv. Hvězdy 9, což je energie Ohně. Ta může ovšem dost zamíchat kartami. Může mít pozitivní vliv v případě, že budeme mít jasné vize, pro které dokážeme nadchnout sebe i své okolí. Tato vize však nesmí být na úkor jiných. Pokud by tomu tak bylo, pak by mohl Pes začít poměrně razantně bránit ty, kterým by váš cíl mohl uškodit. V tomto případě byste se mohli setkat s velmi ostrým až fanatickým odporem.
Každopádně si příští rok vše dobře naplánujte. Vycházejte z reality a objektivního pohledu na svět. Pokud se pro něco nadchnete, ujistěte se, že tím nemůžete ublížit druhým a že tím nebudete iniciovat nepříjemný konflikt. Obecně se v roce 2018 konfliktům vyhýbejte. Mohou být opravdu nebezpečné až drastické (spojení zaslepujícího až fanatického Ohně s ostrým a neúprosným Kovem).


Ing. Jiří Černák
Poradce Feng Shui
Coaching & Consulting
www.jiricernak.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.