Jsme obětí hmoty, anebo tvůrci energie?

Kultivace vlastní energie vědomou péčí o svá vibrační pole a systém čaker může na první dojem působit ezotericky a vzdáleně reálnému životu – pokud však pod pokličku tohoto systému nahlédneme, zjistíme, že je tato péče v životě velmi praktická. Může představovat jeden z velmi funkčních nástrojů podpory celkové kvality života. Integrací této vědomé kultivace můžeme velmi významně podpořit své fyzické zdraví, mentální rozpoložení, dokonce duševní výkonnost, kvalitu emocí a v neposlední řadě také kvalitu vztahů, které žijeme. Troufám si tvrdit, že také celkový vývoj našeho života, tedy „osudu“. Nabízím vám vhled do systému práce s energiemi tak, abyste pochopili vzájemné souvislosti mezi tím, jak myslíte, co prožíváte a jak se cítíte ve svém těle a tím, čemu v životě čelíte.

 Myslíte si, že se vás čakry netýkají, anebo se naopak obáváte, že k jejich práci nejste dostatečně vyškolení?

Omyl. Naše tělo, mysl a také emoce, které každodenně prožíváme, jsou v přímém napojení na energetická centra, tzv. čakry. Žijí mezi námi jedinci, kteří jejich existenci popírají, to ovšem neznamená, že se neocitají pod vlivem čakro-energetického systému.

K práci se systémem čaker není třeba žádné speciální školení ani jasnovidecké schopnosti. Pro začátek postačí upřímný záměr, dovednost pozorovat, odvaha objevovat dosud nepoznané souvislosti a vůle vydat se cestou kultivace zralejší, otevřenější a vědomější verze sebe sama. Při vědomé práci s čakrami úměrně roste také všeobecná citlivost a vnímavost, která nám může pomoci doplnit střípky vědění a zkušeností. Jak o sobě, tak o světě kolem. Ocitáme se na jakési spirále životního poznání a energie, která nás nese vzhůru… Ale nepředbíhejme. Pojďme si práci s energií a čakrami vysvětlit pohledem našeho rácia.

 

Hmota či energie?

Většina lidí považuje za skutečnou realitu především svět hmoty, protože právě ten dokážeme vnímat svými smysly a následně zpracovat rozumem. Podle fyzikálních zákonů však energie nezaniká, pouze dochází k její přeměně, tedy transformaci. Co se děje s životní energií poté, co tělo zemře? A jak je to při zrození? Síla, která formuje tělo a jeho schopnosti pochází z prapůvodní, tzv. absolutní energie, Prány. Konkrétní projev této energie na úrovni těla již označujeme pránou s malým „p“. V čínské a japonské tradici se tato energie nazývá ČCHI. Životní energie proudí (anebo by ideálně proudit měla, neb její stagnace vede k nerovnováze a časem k onemocnění) na úrovni těla, emocí a mysli komplexními systémy. Bez energie je hmota mrtvá. Těmito systémy jsou:

 1. Vibrační pole neboli „energetická“ těla – jsou energetická pole, aura, která vyzařují náš vnitřní energetický stav těla, mysli, emocí a ducha.
 2. Čakry neboli distribuční energetická centra – fungují na jednu stranu jako antény přijímající energii z okolí (z přírody, Slunce, kosmu, od dalších bytostí, lidí…) a na stranu druhou energii vyzařují v závislosti na kvalitě vnitřního energetického vyživení a distribuce energie pomocí nádí. Díky čakrám jsme stále v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních našeho bytí a ovlivňují kvalitu našeho života. Ať si to připustíme, či nikoliv.
 3. Nádí, rozvodné kanálky energie, které si můžeme představit jako energetické tepny. Některé zdroje uvádí 72tisíc nádí, jiné historické texty zmiňují dokonce 350tisíc nádí na lidské tělo. Těmi nejdůležitějšími jsou centrální kanály Sušumna, Ida a Pingala. Vedou v oblasti páteře a propojují celý energetický systém těla. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálků energie, které označují meridiány.

Jakým způsobem energetická pole ovlivňují náš každodenní život?

Docela zásadně – na úrovni fyzického zdraví, tělesné odolnosti a imunity, na úrovni emocí a významů, které svým zkušenostem přisuzujeme, na úrovni mysli a způsobu přemýšlení (které může být intuitivní či spíše racionální povahy) a také v neposlední řadě na úrovni celkové kvality života, jak ji vnímáme a prožíváme.

Zvu vás k prakticky pojaté a stručné exkurzi do vibračních těl tak, abyste pochopili určité souvislosti mezi akcí/reakcí zkušeností ve svém životě … Tedy jak konkrétně vibrační pole ovlivňují vaši imunitu, mentální rozpoložení či vývoj „osudu“?

 1. Éterické vibrační pole

má přibližně stejný tvar a velikost jako lidské tělo. Jeho aura lehce přesahuje konkrétní fyzické tělo, které energeticky chrání. Nese tvůrčí a vitální životní sílu celému organizmu. Zajímavé je, že éterické fyzické tělo se vytváří vždy nově při každé inkarnaci a dle zdrojů zaniká tři až pět dní po smrti fyzického těla. Pokud dojde k narušení a oslabení tohoto vibračního těla (například vlivem negativních myšlenek či zatěžujících emocí), přichází onemocnění. Nikoliv v důsledku působení vnějšího světa, ale vlivem disharmonie a nedostatečného vyživení uvnitř těla. Dříve než se nemoc projeví přímo na fyzickém těle, je možné vidět narušení aury.

Praktická uvědomění do života

Nemoc nepřichází z vnějšího světa, brány nemoci otevíráme ať už vědomě či nevědomě nastavením svého éterického pole. Čím dříve se budeme ochotni zříci polohy „oběti“, o to rychleji zakusíme pocit zdraví.

Jak harmonizovat a posílit své éterické pole?

Rostliny a stromy vyzařují energetické pole velmi blízké tomu našemu. Je tedy skvělé chodit často do přírody, trávit čas na zahradě, mezi stromy, anebo využívat aromaterapii, neboť esenciální oleje nesou kvality harmonizující éterické pole.

 1. Emoční (astrální) vibrační pole

Je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Aura emočního těla může vyzařovat až několik metrů kolem člověka. Toto emoční pole je velmi proměnlivé. Vyzařuje určité stále vlastnosti vycházející z charakteru a postoje člověka, na druhou stranu vyzařuje proměnlivost emocí a pocitů, které aktuálně prožíváme. Silné negativní emoce (zlost, hněv, strach, zoufalství…) zabarvuje toto pole do jiných barev, než povznášející emoce jako láska, soucit, pochopení. Kromě krátkodobých pocitů jsou v této auře „uvězněny“ také dlouhodobě neosvobozené emoce, strachy, nedostatek lásky či sebedůvěry. Tyto uvězněné emoce pak svými vibracemi přitahují podobné frekvence. Proto se lidé v určitém emočním naladění potýkají se situacemi, které ještě posilují jejich původní rozpoložení. Jak v negativním a destruktivním kontextu, tak v tom tvořivém a povznášejícím. Zde přichází na řadu právě často zmiňované „zrcadlení“. Za zmínku stojí také skutečnost, že emoční vibrační pole nezaniká po smrti. Naopak, přechází se svými kvalitami do následující inkarnace.

Praktická uvědomění do života

Měli jste někdy pocit, že zažíváte nevysvětlitelné strachy a další omezující pocity? Pravděpodobně si nesete neuvolněné zážitky uvězněné v emočním poli a ty ovlivňují okolnosti vašeho současného života.

Jak harmonizovat své emoční pole?

Vzdát se hodnocení a rozdělování zážitků na dobré a zlé. To dělá racionální rozum. Ovšem škatulkování vede často k ukládání dalších traumat a posilování vnitřních energetických bloků. Je třeba si uvědomit, že „vše, co nám do života přichází, nese své poselství.“. Je tedy třeba přijímat to, co přichází a vzít si z každé zkušenosti poznání, s vděčností, nikoliv s hořkostí. A pokud z našeho nitra vychází „stín“ nežádoucí emoce, je fajn tuto emoci prožít, přiznat si ji a nechat ji odejít. Tím se emoční tělo čistí.

 1. Mentální vibrační pole

Je nositelem našich myšlenek, idejí, racionálního a také intuitivního poznání. Právě racionální myšlení, kterým většina lidí hledá cestu k pravdě, se váže na vnímání fyzického světa a hmoty. Má obecně nižší vibrace a jeho schopnost porozumění bývá zkreslována neuvolněnými emočními strukturami z emočního pole, které přisuzují životním zkušenostem významy. Tím dochází k řetězení opakujících se myšlenkových schémat, podle kterých soudíme události kolem sebe. Racionální rozum tedy nedokáže být nestranný a objektivní, jak se obecně tvrdí.

Naproti tomu myšlení a poznání ve formě intuice a náhlých vnuknutí přicházejících z duchovního pole je otevřené přijímat a integrovat pravdu, která je v souladu s univerzálními zákonitostmi. Toto poznání může přicházet formou obrazů či zvuků, které mysl převádí do myšlenek a slov. Tato poznání nám zprostředkovávají vhled do pravé podstaty a přirozenosti věcí a zkušeností.

Praktická uvědomění do života

Sebereflexe: Do jaké míry necháváte svá životní rozhodnutí omezovat svými starými zkušenostmi a emočními traumaty a do jaké míry dáváte prostor novým možnostem, aniž byste je předem odsuzovali? Zkuste vypozorovat, kdy vám staré strachy a bolesti berou svobodu a brání vám v radosti.

Jak harmonizovat své emoční pole?

K vyšším vibracím mentálního pole máme přístup přes šestou a sedmou čakru, tedy třetí oko a temeno hlavy. Zkuste vědomě s dechem tato místa propojovat.

 1. Duchovní (Kauzální) vibrační pole

Má ze všech polí nejvyšší vibrace a ovlivňuje tak kvalitu vibrací všech ostatních polí, které povznáší k nejvyššímu možnému vyjádření. Duchovním polem zažíváme vnitřní jednotu a soulad s ostatním bytím. Je také tou božskou částí v nás, která je nesmrtelná a přetrvává celou cestu evoluce. Pouze díky duchovnímu vibračnímu poli můžeme poznat svůj zdroj a plně porozumět smyslu svého života.

Praktická uvědomění do života

Sebereflexe: Ocitli jste se někdy v blízkosti duchovně osvíceného člověka, mistra nebo učitele a vnímali jste blaženost, vnitřní klid, narůstající sílu, radost a štěstí? Pravděpodobně jste zakusili sílu aury jeho duchovního pole, které může sahat až několik kilometrů daleko.

Nyní, když jsme porozuměli vlivu energií vibračních polí na naše bytí a žití, můžeme se posunout dále, k systému čaker.

Systém čaker

Některé zdroje uvádějí, že se v lidském těle nachází přes 88 tisíc čaker, neboli „rozvoden“ energie. Tedy každý orgán či orgánová soustava jsou velmi citlivé na typ přijímané energie. Nejdůležitější čakry se nachází v oblasti sleziny, na šíji, na dlaních a chodidlech. Sedm hlavních čaker se nachází podél hlavní osy těla, páteře, na přední straně. Právě z přední strany těla (éterického pole) se nachází tzv. kšetramy, jakési vstupní brány k čakře. Čakry si můžeme představit jako květ, často se uvádí lotosový květ, právě díky trychtýřovitému otevřenému tvaru. Rozdělení květů na jednotlivé okvětní lístky znázorňuje kanálky energie, nádí, kterými energie do čaker proudí a je vedena dál do vibračních polí. Symbolický počet okvětních lístků lotosového květu každé čakry odpovídá počtu kanálků, které energii do čakry přivádějí. Od čtyř u kořenové čakry až po tisíc u čakry na temeni.

Čím je dána odlišnost muže a ženy?

Vysvětlení se může nabízet hned vícero, existuje však velmi zajímavý poznatek ohledně směru otáčení jednotlivých čaker, které je odlišné u žen a u mužů. Každá čakra s sebou nese určité kvality a jejich rozvoj. Směr otáčení vpravo značí jangový mužský aspekt, AKTIVNÍ postoj a VŮLI, v nadměrném vyjádření také AGRESIVITU a NÁSILÍ. Směr otáčení vlevo značí jinový ženský aspekt, PŘISTUPNOST A PASIVITU, v nadměrném vyjádření SLABOST. Tento poznatek je dobré zohlednit při zkoumání souvislostí práce s čakrami. Může nás zavézt k zajímavým a hodnotným AHA momentům v rámci poznání sebe sama, svého partnera či svých blízkých. Vědomosti ohledně otáčení čaker je možné využít také v určitých typech terapií.

Sedmiletý vývojový cyklus

Veškerý vývoj přírody se děje v cyklech, člověk není výjimkou. Zjevně v průběhu života čelíme výzvám různého charakteru, jsme otevření odlišným vlivům a zkušenostem, poznání. Některé antroposofické systémy pracují s vývojovým cyklem, např. Waldorfská pedagogika, a je pozoruhodné, že tyto systémy jsou v souladu s učením o funkcích a úlohách systému čaker. Každých sedm let dominuje vliv jedné čakry (počínaje tou první kořenovou). Současně se během tohoto sedmiletí prostřídají ve svém vlivu postupně i ostatní čakry (od první až po sedmou). Vždy tak, že hlavní vliv má jedna čakra dominantní pro celý sedmiletý cyklus určující také hlavní téma pro toto období. Vedlejší úlohu má pak další čakra, která nese téma pro jeden rok. Tak procházíme rok za rokem dalšími vývojovými stupni. Základní proměna je vždy možná každých sedm let. Ve věku 49 let, tedy 7 čaker krát 7 let, ukončujeme první vývojový cyklus poznání. Poté otevíráme druhé kolo, které někteří v požehnaném věku 98 let dokončují.

Systém čaker, hlavní témata a oblasti života, které ovlivňují

 1. Čakra – čakra kořene, MULADHARA

První čakra se nachází v oblasti hráze, u kořene páteře. U mužů se kořenová čakra otáčí doprava, u žen doleva.

Základní princip čakry: tělesná vůle být

Harmonizační barva: červená

První čakra představuje energetické propojení s matkou Zemí, je výživou hmoty těla. Podporuje zdraví buněk celého těla, všech tkání a orgánů. První čakra představuje pradůvěru v život, je bezpečným domovem, který poskytuje zázemí, podporu, dává stabilituvnitřní sílu.

 1. Čakra – sakrální, SVADHISTANA

Druhá čakra se nachází v oblasti podbřišku. U žen pravotočivá, u mužů levotočivá.

Základní princip čakry: tvoření a rozmnožování bytí

Harmonizační barva: oranžová

Druhá čakra podporuje a harmonizuje vše tekuté v těle – krevní a lymfatický oběh, trávící šťávy a další tekutiny. Současně souvisí také se vším dalším, co teče a plyne, jako jsou právě emoce. Druhá čakra zkvalitňuje emoční prožitek, harmonizuje intimní život, podporuje sexualitu, posiluje inspiraci a celkovou tvořivost.

 1. Čakra – solar plexus, MANIPURA

Nachází se v oblasti solaru plexu. U žen levotočivá, u mužů pravotočivá.  

Základní princip čakry: utváření bytí

Harmonizační barva: žlutá

Manipura souvisí se silou osobnosti, odvahou, sebedůvěrou a vnitřní stabilitou. Vědomá péče o třetí čakru podporuje cestu za realizací životních záměrů. Třetí čakra je vnitřním ohněm, který posiluje, ale dokáže také nekompromisně spálit. Je zdrojem vnitřního světla.

 1. Čakra – srdeční, ANAHATA

Nachází se v oblasti srdce. U žen pravotočivá, u mužů levotočivá.

Základní princip čakry: odevzdanost bytí

Harmonizační barva: zelená a růžová

Srdeční čakra souvisí se schopností vnímat a prožívat vřelost, laskavost, soucit, lásku. Jak směrem k sobě sama, tak ke svému okolí. Vědomá péče o čtvrtou čakru podporuje lásku k sobě sama i k okolí, otevírá srdce k přijímání života takového jaký je, ve své pestrosti a s důvěrou v celý proces vedený silami a energiemi, které jsou daleko za hranicemi poznání našeho rácia.

 1. Čakra – komunikační, VIŠŠUDHI

Nachází se v oblasti hrdla. U žen levotočivá, u mužů pravotočivá.

Základní princip čakry: souznění s bytím

Harmonizační barva: blankytně modrá

Višuddhi je čakrou komunikace, souvisí se schopností komunikovat jak se sebou sama, tak se svým okolím. Vědomá péče o pátou čakru podporuje na jednu stranu sebepoznání v autenticitě a přirozenosti, vybízí k naslouchánívyslyšení vnitřního hlasu a k otevřené komunikaci se sebou sama. Na stranu druhou harmonická funkce páté čakry podporuje upřímnou a otevřenou komunikaci s okolním světem. Přes oblast krku vyjadřujeme vše, co v nás žije: náš smích, pláč, naše pocity a emoce, úmysly, přání, myšlenky, názory, obavy a celkově naše vnímání světa.

 1. Čakra – třetí oko, ADŽNA

Třetí oko se nachází v oblasti mezi obočím, uprostřed čela. U žen pravotočivá, u mužů levotočivá.

Základní princip čakry: poznání bytí

Harmonizační barva: indigová

Adžna je čakrou otevírání vnitřního zraku. Harmonizace šesté čakry podporuje důvěru v sebe sama a ve svou vnitřní moudrost. Někdy vnímáme a vidíme svět kolem sebe skrze omezený průhled dalekohledu. Zaměříme pozornost na jeden objekt, situaci, problém a vzájemná propojení a souvislosti nám unikají. Jako když vejdeme do temného prostoru a svítíme si kapesní svítilnou, která osvětlí vždy jen část celku… Pokud však otevřeme vnitřní zrak dokořán, můžeme vidět obraz celý.

 1. Čakra – korunní, SAHASRÁRA

Sedmou čakru si můžeme představit jako korunu či svatozář zářící zlatobílým světlem na temeni hlavy. U žen levotočivá, u mužů pravotočivá.

Základní princip čakry: čiré bytí

Harmonizační barva: zlatobílá

Sahasrára je čakrou spirituálního poznání. Poznání, jež se k nám dostává prostřednictvím sedmé, korunní, čakry jde mnohem dále než vedení ráciem či intuicí. Při otevření sedmé čakry přestáváme být odděleni od celku a vnímáme jednotu. Díky harmonizaci sedmé čakry, harmonizujeme celý čakrový systém. Energii těla propojujeme s božským světlem.

Dáte na vědu či spiritualitu?

Stejně jako při hlubším poznávání čaker pozorujeme vibrace energie a jejich odlišné působení na náš celkový fyzický, mentální, emoční a duševní stav, vědci pozorují různé úrovně vibrací energie ovlivňující projev hmoty. Vědní obor, který se tomuto zkoumání intenzivně věnuje, je kvantová fyzika. Současně se neurovědy a epigenetika zabývají vlivem emočního prožitku na stav fyzického těla. Vznikem neurotransmiterů, biochemických vodičů v mozku, coby reakcí na emoční prožitek, dochází ke stimulaci genů uložených v našem genomu. Ty mohou být jak zdraví podporující, tak rozvíjející nemoc. Studie těchto výše zmíněných vědních oborů potvrzují to, co víme o čakrách a energetických systémech vibračních polí. Některé kultury již mnoho tisíc let…  

Vládne hmota energii anebo energie hmotě? Jsme obětí hmoty, anebo mocná tvůrčí stvoření? Máme svobodu volby? Odpovědět si můžete sami. Jedno je jisté. Vědomě zvolenou myšlenkou začíná proces proměny.

Autorka článku: Mgr. Vybíral Pastrňáková, mentorka funkčního pohybu, vědomé práce s myslí a biohackingu, autorka meditací pro harmonizaci čaker, www.light-soul.eu